photo.cloudbox:

Så styrs din kommun

2017-02-28 | 199.72

Alla kommuner är politiskt styrda. Det innebär att politikerna fattar beslut om det som rör kommunen. Till sin hjälp för att förverkliga besluten har de tjänstemän.

De som har majoritet i Linköping under den här mandatperioden, 2015-2018, är Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. De samarbetar under namnet Koalition för Linköping.

De stora besluten fattas i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare från åtta partier. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Innan kommunfullmäktige fattar beslut så har ärendena oftast behandlats i olika nämnder och styrelser.

I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. I nämnderna sitter politiker som representerar olika partier. Varje nämnds viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande mål som kommunfullmäktige har tagit beslut om. Varje nämnd sätter därför upp politiska mål för sitt ansvarsområde.

Varje nämnd hör ihop med en förvaltning. Till exempel hör socialnämnden ihop med socialförvaltningen.

De övriga förvaltningarna är: kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, omsorgs- och äldreförvaltningen, socialförvaltningen och utförarstyrelsens förvaltning LeanLink.

Tjänstemännen på förvaltningarna ta fram underlag för att politikerna ska kunna fatta beslut och göra det som nämnden beslutat om. Arbetsuppgifterna för tjänstemännen kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Webbadress: http://www.linkoping.se/kommunens-organisation/

Kategori:
Teckenspråk